ਪੰਜਾਬੀ-ਹੇਜ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥ

ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।