ਗੁ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰਜਣ_ਕਾਲ ਫ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਥੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।