ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਲੇਖਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਦਤ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਨਹੀੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੇ ੲਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜਹਦਾ ਵੀ ਹੈ।