ਤਕਨੀਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ..

ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼਼ਾ ਜੋ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।