ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਤੇ ਦਲਿਤ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਛਾਣਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ।