ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ