ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਲੋਂ ਆਰ. ਆਈ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਿਲ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।