ਲਿਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ/ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਸਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਤੋਂ ਅੱਡਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਦ ਵਿਚ ਵਰਣ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।