ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਧਾਰਾ

ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੰਨਾਂ ਭਰਾਂਤੀ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।